CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

X-Arcade

X-Arcade

Large CAESAR Logo

Sol Divide - The Sword Of Darkness


Sol Divide - Sword of Darkness (c) 05/1997 Psikyo.


- TECHNICAL -


Main CPU : SH-2 (@ 28.63635 Mhz)

Sound Chips : YMF278B (@ 28.63635 Mhz)


Screen orientation : Horizontal

Video resolution : 320 x 224 pixels

Screen refresh : 60.00 Hz

Palette colors : 5120


Players : 2

Control : 8-way joystick

Buttons : 3


- TRIVIA -


The game forbids the initials 'SEX' on the high score table. If you try, it gets changed to three smileys.


- TIPS AND TRICKS -


* Unlock Extra Maintenance : if you hold Test Button + PL1 Button 1 during boot, you get extra options in the test menu (Stage Select).


- STAFF -


Staff : Katsuya Terada, Shin Nakamura, Jun-Ichi Niwa, Shiori Saito, Hiroshi Yamada, Wataru Yamazaki, Naozumi Yorichika, Toshinori Sugita, Mitsuo Kodama, Hideyuki Oda, Masaki Izutani, Yoko Tsukagoshi, Ikuya Yoshida, Norikazu Takemori, Emi Taniguchi, Hideto Kamioka, Hirotsugu Imoto, Keisuke Takagi, Kotaro Ogata, Keizo Fujita, Kunio Asahara, Kentaro Maki, Kunihiko Nogomi, Kenichi Fujita


- PORTS -


* Consoles :

Sony PlayStation (1998)

Sega Saturn (1998)

Sony PlayStation 2 (2005, "Psikyo Shooting Collection Vol. 3")