CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

X-Arcade

X-Arcade

Large CAESAR Logo

Rock'n 4 (Japan, prototype)


Rock'n 4 (c) 2000 Jaleco.


- TECHNICAL -


Main CPU : 68000 (@ 12 Mhz)

Sound Chips : YMZ280B (@ 16.9344 Mhz)


Screen orientation : Vertical

Video resolution : 224 x 320 pixels

Screen refresh : 60.00 Hz

Palette colors : 32768


Players : 1

Control : 8-way Joystick

Buttons : 2


- SERIES -


1. Rock'n Tread (1999)

2. Rock'n Tread 2 (1999)

3. Rock'n 3 (1999)

4. Rock'n MegaSession (1999)

5. Rock'n 4 (2000)


- STAFF -


* Sound Staff :

Producer : Teruyuki Mori

Arrange & Composition : Tetsuya Yoshikawa

Guitarist : Shin-ichi Iwai

Directors : Tatsuya "Anie" Nishimura, Hiroshi Tanabe, Yuji Ohno, Wataru Suzuki, Naoko Yoshida

Engineers : Osamu Konishi, Hiroyuki Sukano

Vocalists : You-U, Naoto Fuga, Steven Wolf, Kazuyo (from SPY), Paul Keymour, Hedel Bendel, Shin-ichi Ishihara, Tomohiko, Kaori Yano, Akiko Takano, Goro Oshima, Yoshito Fuchigami, George -MA- Ikeru, Kae Hanazawa, Saeko Suzuki, Nancy, Hitomi.K


* Hardware Staff :

Hardware designer : Katsuaki Takita

Mechanical designers : Hirofumi Henmi, Yoshinori Harada

Industrial & Graphic designer : Satoshi Ashizawa


* Software Staff :

Observer : Kazuhiro Kurihara

Game programmer : Natsuo Seki

Graphic designers : Yusuke Yoshida, Onihei Hasegawa

Assistant directors : Akira Miyazaki, Kenichi Takebe, Aika Miami

Game director : Takamitsu Kato

Line producer : Tomoji Miyamoto