CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Large CAESAR Logo

Raimais (World)


Raimais (c) 1988 Taito.


- TECHNICAL -


Taito L System hardware

Prom Sticker : B36


Main CPU : (2x) Z80 (@ 6 Mhz)

Sound CPU : Z80 (@ 4 Mhz)

Sound Chips : YM2610 (@ 8 Mhz)


Screen orientation : Horizontal

Video resolution : 320 x 224 pixels

Screen refresh : 60.00 Hz

Palette colors : 256


Players : 2

Control : 8-way joystick

Buttons : 2


- TRIVIA -


Pony Canyon / Scitron released a limited-edition soundtrack album for this game (Taito DJ Station : G.S.M. Taito 5 - PCCB-00037) on 21/08/1990.


- SCORING -


Red dots : 90 points

Orange dots : 60 points

Yellow dots : 120 points

Green dots : 80 points

Light blue dots : 70 points

Blue dots : 100 points

Purple dots : 110 points

Light grey dots : 50 points

Grey dots : 600 points


- STAFF -


Staff : Akira Fujita, Shiro Yoshida, Yuji Sasaki, Shinichiro Kanari, Kei Kitsuno, Ichiro Fujisue, Hideki Hasimoto, Takashi Ishii, Akira Iwai, Yasuo Tsumori, Kenji Kaido, Takashi Ono, Hiroshi Ogawa, Hirotoshi Okura, Chitose Asakura, Naomi Ono, Hiromi Nishibori, Masahiro Murakami, Akira Inoue, Tetsuro Kitagawa, Yukio Ishikawa, Kazuya Mikata, Genya Kuriki, Taira Sanuki, Makoto Fujita, Yukie Kimura, Hitomi Kusano, Hideyuki Tomita, Tetsuya Mizutani, Teruyuki Ozeki, Masayuki Kikuchi, Naomasa Kitatani, Shiro Saito, Natsuki Hirosawa, Yoshinori Aiura, Masahiko Takaki, Kazuyuki Onui, Naoto Yagishita, Shizuo Aizawa, Hirokazu Matsubara, Yuta Saito, Taro Arakawa, Rika Fukami, Hiroyuki Noguchi, Minoru Yoshimura, Tsukasa Nakamura, Tomio Takeda, Junji Yarita, Hidehiro Fujiwara, Toshiyuki Nishimura, Hiroshi Tsujino, Taito Design Room, Taito Ebina, Koji Kenjo


- PORTS -


* Consoles :

Sony PlayStation 2 (2005, "Taito Memories Vol. 2")

Microsoft XBOX (2006, "Taito Legends 2")

Sony PlayStation 2 (2006, "Taito Legends 2")


* Computers :

PC [CD-ROM] (2006, "Taito Legends 2")