CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

X-Arcade

X-Arcade

Large CAESAR Logo

Rabbit (Japan)


Rabbit (c) 1997 Electronic Arts.


- TECHNICAL -


Main CPU : 68EC020 (@ 24 Mhz)


Screen orientation : Horizontal

Video resolution : 320 x 224 pixels

Screen refresh : 60.00 Hz

Palette Colors : 16384


Players : 2

Control : 8-way joystick

Buttons : 4


- STAFF -


Executive Producer : Yasuhiko Sameshima

Producer : Futoshi Tamura

Planner : Toyozumi Sakai, Susumu Nakamoto, Masataka Yanagi, Hiroki Nishigaki, Kohji Akagi

Programmer : Hitoshi Motoda, Toshinori Majima

Graphic Designer : Kiyoko Takeda, Kenji Matsui, Shinji Nohara, Makiko Yoshida, Yukiya Matsuura, Takafumi Honjho, Kuramoto, Matsumoto, Nasu

Sound Designer : Atsuyoshi Isemura, Fujita, Fujita

Voice Actor : Mayumi Yanagisawa, Mitsuaki Madono, Miyuki Ono, Eiji Sekiguchi, Mitsuaki Hoshino, Osamu Sonoe, Kohya Watanabe, Takako Hongan, Rokuroh Naya


- PORTS -


* Consoles :

Sega Saturn