CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

X-Arcade

X-Arcade

Large CAESAR Logo

Taito Power Goal (Ver 2.5O 1994/11/03)


Taito Power Goal (c) 11/1994 Taito.


- TECHNICAL -


Taito F3 System hardware

Game ID : D94


Main CPU : 68EC020 (@ 16 Mhz)

Sound CPU : 68000 (@ 16 Mhz)

Sound Chips : ES5505 (@ 15.23805 Mhz)


Screen orientation : Horizontal

Video resolution : 320 x 224 pixels

Screen refresh : 58.97 Hz

Palette colors : 8192


Players : 4

Control : 8-way joystick

Buttons : 4


- TRIVIA -


This game is also known as "Hattrick Hero '95".


The game forbids the initials 'SEX' on the high score table. If you try, it gets changed to 'AAA'.


- SERIES -


1. Euro Champ '92 (1992)

2. Taito Cup Finals (1993)

3. International Cup '94 (1994)

4. Taito Power Goal (1994)


- STAFF -


Planners : Atsuchi Taniguchi, Yasuhiro Noguchi

Character designers : Atsuchi Taniguchi, Ryuji Tominaga, Hideyuki Kato, Hiroyo Kujirai, Atsushi Iwata, Shinjiro Sugitani, Yasuhiro Noguchi, Terumi Ogihara, Hiroshi Nishida

Software : Shinji Soyano, Masashi Tsuzura, Takashi Ishii, XXX Hawyashi

Designer : Toshiyuki Takenami

Sound (Zuntata) : Yoshiro Horie, Shuichiro Nakazawa

Hardware : Katsumi Kaneoka, Hironobu Suzuki

Action director : Yasuhiro Noguchi


* CAST :

Player & GK : Norikatsu Fukuda

Manager : Masao Kashino

Referee : Shin Tanaka

Camera Man : Yasuhiro Noguchi

Lady : Seiji Kawakami