CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Large CAESAR Logo

Asuka & Asuka (Japan)

Taito Corporation, 1988.

Asuka & Asuka (World)

Shooter / Flying Vertical - Taito Corporation, 1988. - read history

asuka.png